Page 4 - History of Pailin
P. 4
၈၇၉ - တကယ္တမ္းက ထုိေဒသသည္ ထိုငး္ ဘုရင္၏ လက္ေအာက္ခေံ ဒသ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း
“ ကလို ာ “ ေခၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသား “ British Subjects “ မ်ားက ဘန္ေကာက္ရွိ ၿဗတိ ိသွ်သံရးုံ
၁၈၈၁ (သ႕ုိ ) ဗတာၱ ေဗာင္ရိွ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စစ္၀န္ရးုံ တို႕ႏွင့သ္ ာ ဆကသ္ ြယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၈၈၉ - ထိ႕ု အတြက္ေၾကာင့္ ၿဗတိ ိသွ်ေကာင္စစ္၀န္၏ အကူအညီျဖင့္ ေမာင္ခြန္ထီကုိ ထိုင္းဘုရင္
၁၈၉၈ က ဘန္ေကာကရ္ ွိ ထိုငး္ နန္းေတာ္သ႕ို ေခၚကာ “ Hluong Mani Vutteaner “ ( Luong Mani
Yut Thena ) ဘြဲ႕ကို ခ်းီ ျမွင့္ၿပးီ ပိုင္လင္းေဒသ ေက်ာက္မ်ကမ္ ုိင္းမ်ား၏အခြနက္ ုိ
ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ တရား၀ငန္ ယ္စားအျဖစ္ ခန႕္ အပခ္ ဲ့သည္။

- ေမာင္ခြန္ထ၏ီ မူလဇာတိမွာ အထကျ္ မန္မာႏုိင္ငကံ ျဖစၿ္ ပီး ပုိင္လင္းေဒသတ၀ိုက္၌ မုဆိုး
အျဖစ္က်င္လည္ က်ကစ္ ားခဲသ့ ျူ ဖစၿ္ ပးီ ရာ သူေက်ာကမ္ ်က္မ်ား စတင္ရာွ ေဖြေတြ႕ရိခွ ဲ့ရပုံကုိ ယေန႕
အထိ ဒ႑ာရီဆနဆ္ န္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကဆဲျဖစ္သည။္ သူသည္ ပုိငလ္ ငး္ ၿမဳိ ႕အား
“ကိုလာ” မ်ားကုိ ေခါငး္ ေဆာငၿ္ ပီး စတင္ထူေထာငသ္ ျူ ဖစ္ကာ ယင္းေဒသရိွ မ်ားစြာေသာ ေစတီ၊
ေက်ာင္းကနမ္ ်ားကုိ ဦးေဆာငတ္ ည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သူတစ္ဦးလညး္ ျဖစ္သည။္

- ပုိင္လင္းေဒသသုိ႕ ေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား အမ်ားအျပားထပမ္ ံ ေရာကလ္ ာၾကသည္။
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ခ်မ္းသာပုရသိ ို႕ ေျပးဆွ ြဲေနေသာ မီးသေဘၤာလိုငး္ (Borneo Company) ၏
မွတ္တမ္းအရ ၁၈၇၉ ခႏု ွစ္ ေမလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ျမန္မာ (၄၉၁၂) ဦးကို ပို႕ေဆာင္
ခဲေ့ ၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသမူ ်ားသည္ ပိုင္လင္းသိ႕ု ေရာက္ရွိရန္ ေနာက္ထပ္ (၃) ရက္ ဆငစ္ ီးၿပီး
ခ်မး္ သာပူရိက သြားရသည္။

- ယခုႏွစ္တြင္ “ခမ္းစံ” ဟုေခၚေသာ ပုဂဳၢိ လ္က နယ္စားျဖစ္လာၿပီး ေက်ာက္မုငိ ္းအတြငး္
လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္သူတစ္ဥးီ ထံက (၂) က်ပ္ တစမ္ တ္ ႏွစစ္ ဥ္အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံ
သည္။

- ရွင္းလငး္ ျပတသ္ ားမႈ မရိွခဲ့သည့္ ပုိငလ္ ငး္ ေဒသ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မဆႈ ုိင္ရာ ကစိ ၥမ်ားကို
ထုိငး္ နန္းေတာႏ္ ွင့္ ပုငိ ္လင္းရွိ ျမန္မာမ်ား ညိွႏႈိင္းရာကေျပလည္ခဲသ့ ျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကပင္
ဆက္လက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအ၀၀ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ယငး္ ေဒသသည္ ပိုမိုဖြံ႕ျဖဳိ း
လာခဲသ့ ည။္

- ထို႕အတြက္ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မ်ားကာလတြင္ ပုိငလ္ င္းသည္ ထငုိ ္းႏိုင္ငံအတြင္း “အထးူ အပု ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရ” ေဒသတစ္ခု (a state within the state) အျဖစ္ တည္ရေွိ နခဲသ့ ည္။ နယ္စားအေနႏွင့္
တစ္ႏွစ္ အခြန္ကုိ တစ္ဦးလွ်င္ ၃ က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခကံ ာ ၂ က်ပ္ကုိ ထငုိ း္ ဘုရင္သို႕ ဆက္သၿပးီ
၁ က်ပက္ ို သူ႕အတြက္ယခူ ဲ့ၿပီး ထိုငး္ နနး္ တြင္း အခြန္ေကာက္ခံရမႈ စာရင္းအရ တစႏ္ ွစ္လ်ွ င္ ၄၀၀၀
က်ပ္ ပတ္၀န္းက်ငရ္ ရိွေၾကာင္း သရိ သည။္

- ထငုိ ္းအစုိးရက အီတာလွ်ံရင္းႏီွးျမဳွ ပ္ႏသံွ ူတစ္ဥးီ အား ပငို ္လငး္ ေဒသ ေက်ာက္ထတု ္
လပု ္ခြင္က့ ုိ ေပးအပ္လိုက္ေသာလ္ ည္း နယစ္ ားကပင္ မငုိ ္းလုပ္သားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားကာ တစ္ႏွစ္လ်ွ င္ ၃ က်ပ္ႏႈနး္ ျဖင့္ အခြန္ဆကလ္ က္ေကာက္ခံခဲ့သည။္

- ၿဗတိ ိသွ်ပုငိ ္ (Siam Exploring Company) က ပုိင္လင္းေဒသ ေက်ာကထ္ တု ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးခဲ့သည။္
   1   2   3   4   5   6   7   8