Page 3 - History of Pailin
P. 3
၈၅၆ - အဆုိပါကာလတြင္ ထုိင္းႏိုငင္ ံ၌ ရာမဘုရင္ (၃) (၁၈၂၄-၁၈၃၁) ထးီ နန္းစးုိ စံလွ်က္
ရသွိ ည္။ ကိုလိုနလီ က္ေအာက္ခံ ေအာကျ္ မန္မာျပည္က ဗမာ၊ ေတာင္သူ ပအုိ႔(၀္)၊
၁၈၇၂ ပဲခးူ သားမ်ားႏွင့္ ရွမ္းမ်ားသည္ အုပ္စမု ်ားဖြဲ႕ကာ လွညး္ ေပါင္းရာခ်လီ ်ွ က္ ကုနပ္ စၥညး္ မ်ား
၁၈၇၄ သယ္ေဆာင္ၿပးီ အထူးသျဖင့္ ထိုငး္ ေျမာက္ပုိငး္ သ႕ို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလပု ္ခဲၾ့ ကသည။္
၁၈၇၅ ထုသိ ူမ်ားကုိ ‘ကလုိ ာ’ မ်ားဟု ေဒသခမံ ်ားက ေခၚေ၀ၚခဲၾ့ ကသည။္
၁၈၇၇
- ထငုိ း္ ဘုရင္ရာမ (၄) သည္ ၿဗိတိသ်ွ မဟာာ၀နရ္ ွင္မင္းႀကီး (High Commissioner)
Bowring ႏငွ ့္ ၿဗိတသိ ွ်-ထုိင္း ကုန္သြယ္မဆႈ ိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က၊္ ‘Bowring Treaty’ ကုိ
လက္မတွ ္ေရးထုိးခဲသ့ ည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ British Subjects မ်ားျဖစ္သည့္
ေအာက္ျမန္မာႏငို ္ငကံ ကုန္သညမ္ ်ား ကနု ္သြယေ္ ရးအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ပုိမရို ရိခွ ဲျ့ ခင္းေၾကာင့္
ကးူ သနး္ သြားလာမႈ ပမို ိုမ်ားျပားလာခဲ့သည။္ အဆိပု ါအခ်ိနတ္ ြင္ ထုိငး္ ႏိငု ္င၏ံ နယန္ ိမိတ္အတြင္း၌
ပိုင္လင္းအပါအ၀င္ ဆယီ မ္ရိ(ပ္)။ ဗတာၱ ေဗာင္စသည့္ ကေမာၻ ဒယီ ားနယ္ေျမမ်ား ဆကလ္ က္ရိွေန
ဆဲျဖစသ္ ည့္အတြက္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကးူ သန္းေရာင္း၀ယ္မႈ နယ္ေျမသည္
ယငး္ ေဒသအထိ က်ယျ္ ပန္႔ခဲေ့ လသည္။

- ခ်မ္းသာပုရိေဒသ (ယခုထုိင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာငေ္ ဒသ) ၌ ေက်ာက္မ်က္မ်ားစတင္ေတြ႕
ရွသိ ည့္အတြက္ ‘ကုလိ ာ’ ကနု ္သည္အခ်ဳိ ႕ ေက်ာကမ္ ုိငး္ လုပ္ငန္းသုိ႕ ကူးေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခဲၾ့ က
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာႏငို ္ငံသားမ်ားလည္း အဆိုပါ ပတျၱ မား၊ နီလာ ေက်ာက္မုငိ ္းမ်ားသို႕ လာ
ေရာက္လုပက္ ုိင္လာၾကသည္။

- ပငုိ ္လင္းေဒသရိွ အိုးေတာင္ပတ္၀န္းက်င္၌ ေမာငခ္ ြနထ္ ီဟုအမည္ရွသိ ူ ျမန္မာမဆု းို
တစ္ဦး ေတာနက္အတြငး္ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ နီလာမ်ားစတင္ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

- ထုိသတငး္ ကုၾိ ကားသိတဲ့အတြက္ ေမာင၀္ ိဇာၹ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာေက်ာကတ္ ူး
သမားမ်ား ပိုင္လင္း အးို ေတာင္ေဒသသုိ႕ ထပ္မေံ ရာက္ရိခွ ဲသ့ ည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ပိုငလ္ င္းေဒသရြာ
မ်ားျဖစ္သည့္ Vong-Song-Vong, Khlong Tavao စသည့္ ရြာမ်ားအနီး ေခ်ာင္းမ်ားအတြငး္ မွ
နီလာအမ်ားအျပား တူးေဖာ္ရရိွခဲ့ၾကသည္။

- ေတာင္စြန္း (Toung Sou)၊ ခ်မ္းလာဘို႕ (Chan La Bok) ႏွင့္ ဘိုယကၡ (Boyakar)
ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ နလီ ာေက်ာက္ေၾကာမ်ား ထပ္မံေတြ႕ရိခွ ဲၾ့ ကသည္။ ေက်ာက္မ်ကလ္ ုပင္ န္း
အႀကးီ အက်ယ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာႏငို ္ငသံ ားမ်ားအျပင္ အိႏၵိယႏိငု ္ငံက (British Subjects)
အခ်ိဳ႕လညး္ လာေရာကၿ္ ပးီ ေက်ာက္တးူ ျခင္း ေရာငး္ ၀ယျ္ ခင္းမ်ားျပဳလပု ္လာၾကသည္။

- ထုိသ႕ုိ ျမန္မာအသုိငး္ အ၀ုိငး္ အပါအ၀င္ ေက်ာက္မ်က္မိငု ္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိငု ္သမူ ်ား
ပုငိ ္းလင္းေဒသ၌ ႀကးီ ထြားလာခဲ့ရာ အားလုံးက စေု ပါင္းၿပီး ေမာငခ္ ြန္ထီကို ၄င္းတိ႕ု ၏
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တငေ္ ျမွာကခ္ ဲၾ့ ကသည္။ ေမာင္ခြန္ထသီ ည္ ပိုင္လင္းေဒသရွိ ေက်ာကမ္ ်က္
သိကု ္မ်ားကုိ စတင္ေတြ႕ရွိသအူ ျဖစ္ကေန ျပညသ္ ူမ်ား၏တင္ေျမွာက္မႈ ေၾကာင့္ ပုိငလ္ င္းေဒသ၏
ပထမဆုံးနယ္စားျဖစလ္ ာသည။္ ၄င္း၏ၾသဇာအာဏာသည္ ျမန္မာမ်ား အေပၚ၌သာမက
ပငုိ ္လင္းေဒသရိွ အျခားေသာလမူ ်ဳိ းမ်ားႏငွ ့္ မလူ ေဒသခံမ်ားအေပၚပါ လႊမး္ မးို သက္ေရာက္
ေလသည္။
   1   2   3   4   5   6   7   8