Page 2 - History of Pailin
P. 2
၇/၁၈ ရာစႏု ွစမ္ ်ား

- ျမန္မာဘုရင္မ်ားအေနႏငွ ့္ ထငို း္ ႏိုင္ငံအား ဆကလ္ က္ထိနး္ ခ်ဳပထ္ ားျခင္းမရွိေတာေ့ သာ္
လည္း ႏွစ္ဖကက္ ုန္သညမ္ ်ား (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဘကက္ ) ဆက္လကက္ ူးသန္းသြားလာ
ေရာငး္ ၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလပု ္ျမဲ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

၁၉ ရာစုႏစွ ္ - ကေမၻာဒီးယားႏငို ္ငံ၏ တစ္စတိ ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ တုေံ လရိုပု၊ိ ဆီယမ္ရ(ိ ပ္)၊ ဗတၱာ
၁၈၁၄ ေဗာင္ စသည္တု႔ကိ ို ထုငိ ္းႏုိငင္ ံက သိမး္ ပုိက္ခဲသ့ ည။္

၁၈၂၄ - ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစပ္ ြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သ႕ို ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသ
က်ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိပု ါေဒသေန ျပည္သူမ်ားသည္ ၿဗိတိသ်ွ ကုလိ ိုနျီ ပညသ္ ူ (British
Subjects) မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခငး္ ခံရသည။္
   1   2   3   4   5   6   7